Biacore T100

Opis

Biacore T100 je avtomatski refraktometer, ki omogoča hitro analizo velikega števila interakcij. Meritve potekajo na čipu s štirimi pretočnimi celicami, kar omogoča hkratno študijo na treh različnih ligandih (prva pretočna celica običajno služi za kontrolo nespecifične vezave na površino čipa). Za analizo večjega števila analitov se lahko uporabi mikrotitrna ploščica s 384 luknjicami. Možna je analiza molekul, večjih od 100 Da. Instrument vsebuje avtomatski odzračevalnik, zato predhodno odzračevnje pufrov ni potrebno. Možna je titracija znotraj enega cikla (ang. single-cycle titration) in določevanje koncentracije vzorca brez predhodne umeritvene krivulje. Možno je tudi zbiranje vezanih molekul za kasnejšo analizo z masno spektrometrijo.

Lastnosti

Meritve afiniteta (KD), kinetika (ka, kd), aktivna koncentracija, termodinamika
Nanos vzorca avtomatski
Detekcija molekul > 100 Da
Pretok 1-100 μl/min
Tipične koncentracije (proteini) pM-μM
Volumen vzorca 60-120 μl
Območje lomnih količnikov 1,33-1,40
Temperaturno območje analize 4-45 °C
Število merilnih celic 4
Sprotno odštevanje reference da
Testiranje pri večih pufrih  da
Koncentracija vzorca 10-3-10-11 M
Konstanta asociacije (ka) 103-10M-1s-1
Konstanta disociacije (kd) 10-5-0,5 s-1
Šum bazne linije < 0,1 RU
Drsenje bazne linije < 0,3 RU/min
Merjenje koncentracije brez umeritvene krivulje da
Meritve znotraj enega cikla da

Kontakt

Gregor Bajc

gregor.bajc@bf.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta

Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Dokumenti

  • Lastnosti
  • Biacore T100 Instrument Handbook
  • Biacore T100 Software Handbook